KRS 0000447689   NIP 9522123456   REGON 146525749

 

Statut

pdf statut_fundacji_Akademia_Innowacji.pdf

 

KRS

Tu wyszukasz Organizację w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Skład Zarządu i Rady Fundacji

Zarząd

Aleksandra Smolińska – prezes

Iwona Łabajczyk – wiceprezes

 

Rada Fundacji

Katarzyna Kaczanowska

Monika Mielczarczyk

 

 

Cele działania

1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. działalność charytatywna;

5. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

6. ochrona i promocja zdrowia;

7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

13. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

14. wypoczynek dzieci i młodzieży;

15. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

16. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

17. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

18. turystyka i krajoznawstwo;

19. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

20. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

21. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

22. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

23. promocja i organizacja wolontariatu;

24. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

25. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

26. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.